snizhna: (профіль)
[personal profile] snizhna
ото читаю зараз про Буша. а там про Хусейна, бен Ладена. і ото полізла у вікіпедію почитати детальніше про Хусейна, а там його фото у трирічному віці... карочє, то напевно все гормони ну і усвідомлення всього того через призму дитини. от вони ж ангелята. чисті і прекрасні. з блискучими очками, яких тільки обнімати і цілувати. в яких стільки любові і щирої радості. ну чому? чому в цьому світі стільки жорстокості, коли народжується стільки ангелят?!... чому потім вони стають вбивцями, диктаторами чи просто паршивими людьми.... питання хоч і риторичне, але відповідь я напевно, що знаю...
просто серце стискається і розривається, коли бачиш ці "метаморфози"
счітайтє мєня кєм хотітє. даже дурою впєчатлітєльною, але ось таке в моїй голові і сердці. раптом не плачу...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2014

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627 28293031

Style Credit

  • Style: Dreamscape for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 01:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios