snizhna: (профіль)
[personal profile] snizhna
прочитала Генерала де Голля і Ен Ширлі із Зелених дахів.
якось я не пишу про все, що читаю сюди (хоча, можливо, було б варто більше про книжки - менше про емоції), але перша книжка викликає у мене легку гордість - ото не думала, що колись прочитаю щось із татової бібліотеки, де все про політику, військових і загалом про історію. але я це подужала :) і було навіть цікаво :) хоча, мені завжди цікаво, коли ідеться про реальних персонажів. Звісно, маса всього у мене вже вивітрилась з голови (назви партій, комітетів і всякого подібного), а решта неминуче вивітриться теж, однак, залишиться те, що завжди цікаве саме мені - образ особистості. книга позбавлена будь-якої сентиментальності, однак сам де Голль казав - сентиментальності в політиці не місце :). Проте, це було цікаво - розглядати цю людину наче у кіно його життя. Постать для мене суперечлива. Але всі ми такі. Однак, без сумніву, палкий патріот Франції, який багато зробив для її, як він любив казати, "величі". Ну і, звісно, людина заурядних можливостей ним би не стала. (автор Молчанов Н.Н.)

А Ен Ширлі - це звісно зовсім не де Голль :) Це для мене книга з ряду "Пеппі - довга панчоха", "Мері Попінс", "Том Сойер". Я від таких книг завжди діставала особливе задоволення. Вони світлі і прекрасні. Та й по всьому. :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2014

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627 28293031

Style Credit

  • Style: Dreamscape for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 01:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios